murphyphotography_greenvillefashionweek_8-14-21 (514)murphyphotography_kappaklassic2021- (12)murphyphotography_patriotgala_11-6-21 (18)murphyphotography_patriotgala_11-6-21 (126)murphyphotography_patriotgala_11-6-21 (131)murphyphotography_wendellscottgala_2-12-2022 (16)murphyphotography_wendellscottgala_2022murphyphotograpy_rockhill_velodrome11-29-20 (74)RedlineMotorSportsMedia_ClubMx_5-30-21 (2)